Spolupráce škol a knihoven – celostátní konference

Typ akce
konference
Určená zejména pro
služby
dětská oddělení
Určená zejména pro instituce
krajské knihovny
knihovny s regionální funkcí
městské a místní knihovny
Určená pro úroveň
začátečníci
mírně pokročilí
pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

Záštitu nad konferencí převzala JUDr. Markéta Vaňková – primátorka statutárního města Brna.

Konference se koná s finanční podporou MK ČR – dotační program VISK 1.

Konference je jedním z konkrétních kroků naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR do roku 2027 a jejího pilíře Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce.

Dlouhodobý cíl systémové spolupráce knihoven a škol byl v roce 2021 zakotven v Memorandu o spolupráci mezi MK ČR a MŠMT ČR i v Memorandu o spolupráci SDRUK a NPI ČR z roku 2023. Tématu se aktivně věnuje Ústřední knihovnická rada, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Sdružení knihoven ČR (SDRUK).

Konference si klade za cíl nejenom shrnout aktuální stav spolupráce knihoven a škol, ale především otevřít širokou diskusi, která povede k lepšímu poznání potřeb a očekávání obou stran.

Program je koncipován tak, aby přivedl k jednomu jednacímu stolu klíčové hráče v této oblasti – zástupce ministerstev, místních samospráv, akademické sféry, SKIP ČR, SDRUK ČR a AKVŠ a samozřejmě samotných knihoven a škol.

Konference bude příležitostí k síťování partnerů, kteří mohou aktivně přispívat k propojování formálního a neformálního vzdělávání při naplňování kurikulárních dokumentů – RVP a ŠVP.

Cílovými skupinami jsou knihovny a školy, decision makeři v oblasti kultury a školství na celostátní i lokální úrovni, akademická sféra a studenti.

Program:

9.15–10.00 Prezence
10.00–10.10 Zahájení
Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, místopředsedkyně SKIP ČR, členka Ústřední knihovnické rady
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., NK ČR, předseda SKIP ČR, člen Ústřední knihovnické rady
10.10–10.35 Memorandum o spolupráci, výstupy mezirezortní pracovní skupiny
MK ČR – Mgr. Blanka Skučková, vedoucí oddělení literatury a knihoven
Memorandum o spolupráci, aktuálně řešená témata
MŠMT ČR – Mgr. Jan Jiterský, zástupce ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání
10.35–10.55 Strategie kultury a koncepce obecního školství v Brně, možnosti spolupráce a role knihoven
Odbor kultury – Mgr. Veronika Majíčková, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje
Odbor školství a mládeže – PhDr. Petr Hruška, MBA, vedoucí odboru
10.55–11.20 Mgr. Miloš Gregor, Ph.D., poradce premiéra v oblasti digitální gramotnosti, FSS MU v Brně, katedra politologie, Mezinárodní politologický ústav
11.20–11.50 Memorandum o spolupráci NPI a SDRUK, možnosti spolupráce
PaedDr. Markéta Pastorová – NPI, garantka vzdělávací oblasti Umění a kultura a vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
Mgr. David Macek – NPI, vedoucí krajského centra Brno
Mgr. Jana Linhartová – ředitelka Knihovny ústeckého kraje, členka mezirezortní pracovní skupiny, zástupce SDRUK
11.50–12.15 Příklady dobré praxe
Mgr. Věra Jurmanová Volemanová – Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích – spolupráce s NPI
Mgr. Marek Uhlíř – ředitel Měk Břeclav – spolupráce s MAS
12.15–13.00 Přestávka
13.00–13.25 Výzkum PIRLS, učící knihovník jako aktér rozvoje kompetencí
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. – KISK FF MU v Brně, členka mezirezortní pracovní skupiny
13.25–13.40 Školní knihovny na základních a středních školách a jejich role
Bc. Edita Vaníčková Makosová – Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze
13.40–14.00 Databanka vzdělávacích programů
Mgr. Iveta Cehelská, Mgr. Pavlína Lišovská, Mgr. Jana Šubová – KJM v Brně
14.00–14.10 JUDr. Markéta Vaňková – primátorka statutárního města Brna
14.15–15.15 Panelová diskuse
Moderuje Mgr. P. Mazáčová, Ph.D.
Účastníci:
  • Mgr. Jana Linhartová – ředitelka Knihovny Ústeckého kraje, členka mezirezortní pracovní skupiny
  • Mgr. Helena Gajdušková – koordinátorka MAP Vsetínsko
  • Marika Zadembská – předsedkyně Klubu dětských knihoven SKIP ČR, Měk Třinec
  • Mgr. Petr Vlasák, pedagog Gymnázia a Jazykové školy, Břeclav, zastupitel za JmK, místopředseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen výboru pro kulturu

Těšíme se na Vaši účast!

Termín

26. 3. 2024 09:30 – 26. 3. 2024 15:15
Místo konání akce

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Kobližná 4
601 50 Brno
Česko

Bližší určení místa
5. NP, Velký společenský sál
Kraj
Jihomoravský kraj
Registrace na akci
Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
400 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
100
Kontaktní osoba
Ing. Libuše Nivnická
E-mail
Telefon
+420 542 532 100

Výstupy z akce

Pod tímto odkazem najdete záznamy všech vystoupení v rámci proběhlé konference Spolupráce knihoven a škol:

https://www.youtube.com/watch?v=3E23lzsbPDY&list=PLDQ1mwDelKex2b6Y-FacbI1lh2qlaPXBY