Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny

Spolufinancováno Evropskou unií

 

 

 

Úvodní tisková zpráva

Text ke stažení (.pdf, 213 kB)

Spolupráce sociálních partnerů podpoří pracovníky knihoven i jejich zaměstnavatele

Od ledna 2023 vznikla v rámci projektu s názvem Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny tzv. bipartitní platforma s označením Knihovnictví. Bipartitní platformu tvoří sociální partneři odvětví - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) a Odborový svaz pracovníků knihoven (OSPK).

Bipartitní platforma je prostor, ve kterém budou pracovní skupiny složené ze zástupců sociálních partnerů, klíčových subjektů odvětví a expertů řešit následující témata.

Prvním tématem je budoucnost práce v odvětví, podpora zvyšování adaptability zaměstnanců i zaměstnavatelů, jehož hlavní cílem je podpořit odvětví Knihovnictví v oblasti adaptability a stability zaměstnanců prostřednictvím zpracovaných podpůrných a metodických materiálů.

Dílčí zaměření: Digitální kompetence

Knihovny poskytují své služby čím dál častěji v digitálním prostředí. Adaptace na technologický vývoj klade velké nároky na pracovníky knihoven. Je nezbytné, abychom byli v knihovnách schopni implementovat nové technologie a používat je jako standardní součást své práce.

Cílem tohoto podtématu je přispět ke zvýšení kompetencí a digitálních schopností pracovníků v souvislosti s digitalizací a modernizací služeb v celé síti veřejných knihoven zmapováním současného stavu v oblasti digitálních služeb knihoven, kompetencí pracovníků knihoven, znalosti informačních zdrojů a vypracovat doporučení pro zavádění nových služeb v online prostředí, včetně popisu nezbytných kompetencí pracovníků knihoven.

Dílčí zaměření: Ergonomie pracoviště

Kvalita pracovního prostředí ovlivňuje pracovní výkon zaměstnanců knihoven. Ergonomie pracoviště, to neznamená jen zařízení a vybavení, se kterými se pracovníci setkávají, ale i celkové pracovní prostředí a podmínky.

Pracovní skupina si klade za cíl nalézt soubor vhodných ergonomických opatření, která budou v interiérech knihoven implementovatelná a současně budou mít požadovaný přínos pro zaměstnance, pomohou se posunout ze stavu návrhů a opatření do stavu zpracování doporučených způsobů implementace zvolených opatření včetně pilotního šetření.

Druhým řešeným tématem je podpora sociálního dialogu a činnost sociálních partnerů, jehož hlavní cíl je podpořit rozšiřování vedení sociálního dialogu na úrovni podniků/organizací v odvětví KNIHOVNICTVÍ zpracováním podpůrných materiálů na vybraná témata.

Téma: Zavedení práce na dálku, home office

Práce z domova je jednou z žádaných flexibilních forem práce, které mohou být motivačním faktorem pro zaměstnance a mohou vést k umožnění výkonu pracovních činností i v případě různých omezení. Efektivní využití home office by mělo být oboustranně výhodné pro zaměstnance i zaměstnavatele. Neexistují však jednotná pravidla, o která by se knihovny mohly v této oblasti opřít.

Pracovní skupina se zaměří především na činnosti vedoucí k definici nejvhodnější formy práce na dálku u vybraných pozic, ke stanovení podmínek pro její zavedení v knihovnách, či definici možných rizik této formy práce.

Doba realizace celého projektu: 1/2023–12/2025

AKTUALITY V ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH TÉMAT PROJEKTU ZA 1. POLOLETÍ 2023

Digitální kompetence knihovníků

Základní východiska pro řešení tohoto tématu jsou zpracována v prezentaci Mgr. Michaely Mrázové.

Prvním krokem je zajištění relevantních dat od zaměstnanců knihoven, které se uskuteční online dotazníkovým šetřením.

Základem pro strukturu dotazníku byl zvolen Evropský rámec digitálních kompetencí (DigComp), otázky jsou v jednotlivých částech dotazníku doplňovány, upravovány a konkretizovány pro oblast knihovnictví s cílem identifikovat aktuální stav v českých knihovnách.

Distribuce dotazníku je plánována na podzim 2023.

Ergonomie prostředí

Ve sledovaném období se pracovní skupina soustředila na sběr podkladů ke zpracování metodického materiálu, který bude výstupem z této aktivity.

Osnova připravovaného materiálu vychází jak z teoretických podkladů, tak ze zkušeností z praxe, které jsou zprostředkovány odborníky ergonomie i knihovníky - členy pracovního týmu a poznatky z reálného provozu knihoven.

Zavedení práce na dálku

Pracovní skupina pro práci na dálku se na úvodním jednání zabývala zejména současnou právní úpravou práce na dálku a chystanými změnami v Zákoníku práce. V rámci skupiny bylo rozhodnuto, že pro zjištění reálného stavu práce na dálku ve veřejných knihovnách v ČR bude využito dotazníkových šetření, a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Pro tyto účely se vytváří dva modifikované dotazníky.

Dotazník pro zaměstnavatele byl již zpracován a začátkem června zaslán do knihoven, k 30. 6. 2023 se do šetření zapojilo 243 knihoven. Ředitelé a vedoucí knihoven mají možnost vyjádřit se do 31. 7. 2023.

Dotazník pro zaměstnance je aktivní do 6. 9. 2023. Všem respondentům děkujeme.
Dotazník je na adrese: https://nkcr.limequery.com/261369?lang=cs-informal

Aktivity bipartitní platformy budou uskutečňovány v rámci projektu registrovaném pod číslem CZ.03.01.03/00/22_001/0000890, který realizuje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky v partnerství s Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Kontakt pro novináře:

Mgr. Lucie Macháčková, Lucie.Machackova@nkp.cz - Redaktorka

Ing. Dana Smetanová, knihovnictvi.projekt@gmail.com – Manažerka odvětví

Kontakty na sociální partnery:

Mgr. Vladana Pillerová, vladana.pillerova@nkp.cz - SKIP ČR

Iveta Bergerová, bergerova.Iveta@cmkos.cz - OSPK