Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny

Spolufinancováno Evropskou unií

 

 

 

Spolupráce sociálních partnerů podpoří pracovníky knihoven i jejich zaměstnavatele

Úvodní tisková zpráva

Od ledna 2023 vznikla v rámci projektu s názvem Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny tzv. bipartitní platforma s označením Knihovnictví. Bipartitní platformu tvoří sociální partneři odvětví - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) a Odborový svaz pracovníků knihoven (OSPK).

Bipartitní platforma je prostor, ve kterém budou pracovní skupiny složené ze zástupců sociálních partnerů, klíčových subjektů odvětví a expertů řešit následující témata.

Prvním tématem je budoucnost práce v odvětví, podpora zvyšování adaptability zaměstnanců i zaměstnavatelů. Cílem je podpořit odvětví Knihovnictví v oblasti adaptability a stability zaměstnanců prostřednictvím zpracovaných podpůrných a metodických materiálů.

Dílčí zaměření: Digitální kompetence

Dílčí zaměření: Ergonomie pracoviště

Druhým řešeným tématem je podpora sociálního dialogu a činnost sociálních partnerů, jehož hlavní cíl je podpořit rozšiřování vedení sociálního dialogu na úrovni podniků/organizací v odvětví KNIHOVNICTVÍ zpracováním podpůrných materiálů na vybraná témata.

Téma: Zavedení práce na dálku

Doba realizace celého projektu: 1/2023–12/2025

Aktivity bipartitní platformy budou uskutečňovány v rámci projektu registrovaném pod číslem CZ.03.01.03/00/22_001/0000890, který realizuje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky v partnerství s Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Kontakt pro novináře:

Mgr. Lucie Macháčková, Lucie.Machackova@nkp.cz – Redaktorka

Ing. Dana Smetanová, knihovnictvi.projekt@gmail.com – Manažerka odvětví

Kontakty na sociální partnery:

Mgr. Vladana Pillerová, vladana.pillerova@nkp.cz - SKIP ČR

Iveta Bergerová, bergerova.Iveta@cmkos.cz - OSPK