O nás

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má spolkový charakter.

Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

SKIP sdružuje přes 2 000 členů a je organizován na regionálním principu. Má deset regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce, kluby a komise.

Z činnosti SKIP

  • aktivně reaguje na dění ve společnosti a knihovnám pomáhá realizovat úlohy, které z něj vyplývají

  • podílí se na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy

  • účastní se odborné přípravy specialistů a přispívá k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, zejména pořádáním odborných akcí

  • spolupracuje se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností

  • rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí

  • organizuje společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky

  • vydává časopisy Bulletin SKIP a Malý tvořivec a přispívá na vydávání Impulsů

Z projektů SKIP

Z mezinárodní spolupráce

  • je členem IFLA a EBLIDA

  • spolupracuje s řadou dalších zahraničních knihovnických spolků