S knížkou do života (Bookstart)

Typ projektu

dlouhodobá celostátní aktivita

Cíl projektu

  • Podpořit všestranný rozvoj dítěte v rodině od jeho narození, zejména pak rozvoj verbálních schopností dětí a jejich imaginace, zlepšit jejich vztah ke knize a čtení.
  • Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost (tzn. že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti, je věnovat jim od nejútlejšího věku svůj čas a strávit jej společně nad knihou); poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči atd., orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti.
  • Inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny.
  • Vytvořit novou čtenářskou komunitu.

Organizátor

speciální organizační výbor (tým Bookstart)

Stručná historie

Projekt Bookstart má za sebou třicetiletou historii v mezinárodním měřítku. Probíhá úspěšně ve více než 25 zemích světa, většinou jsou jeho realizátory právě knihovny. Česká republika se k mezinárodní komunitě připojila vlastní variantou projektu pod názvem S knížkou do života. Iniciátorkou tohoto kroku, k němuž se rozhodl SKIP v roce 2017 na zasedání svého výkonného výboru, byla PhDr. Dana Kalinová, bývalá ředitelka veletrhu Svět knihy.

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti. Prostřednictvím předání motivačních sad (setů) rodičům u příležitosti narození jejich dítěte proběhne navázání kontaktů s rodiči dětí. Předání sady je vždy zároveň pozváním na speciálně připravené akce pro rodiče s dětmi. Knihovna poté připraví specifické akce pro tuto uživatelskou skupinu, tedy rodiče a děti v raném věku, a to nejméně čtyři ročně, optimalizuje svůj fond, služby a prostředí pro ni. V oboustranné spolupráci vede rodiče a děti k uvědomění významu komunikace a četby v životě, ke společnému čtení rodičů a dětí a stává se poradcem v otázkách dětské četby a čtenářství.

Projekt S knížkou do života je zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s jejich rodiči. Rozhodující jsou pro něj tedy programy pořádané ve spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti, zaměřené především na společné čtení a navazující aktivity podporující čtenářství.

Projekt je realizován pro dvě věkové kategorie (od narození do tří let, od tří do šesti let), doplňkově probíhají též aktivity pro předškolní zařízení (mateřské školy apod.). Do projektu jsou postupně zapojováni též zástupci samosprávných orgánů, mateřských škol, vydavatelů dětské literatury a dalších partnerů (např. lékařů). Projekt S knížkou do života by tak měl provázet dítě (a jeho rodiče) od narození do šesti let věku. Po nástupu do první třídy na ně již bude čekat Knížka pro prvňáčka.

Realizaci projektu můžete sledovat na webu, Facebooku, Instagramu, YouTube či Zoneramě. Projekt má také své heslo na Wikipedii.

Termín

Akce probíhá celoročně, volba konkrétních termínů jednotlivých aktivit je na konkrétní knihovně. Harmonogram celého projektu má pravidelné kontury: přihlášení do projektu a k odběru motivačních sad v roce předcházejícím samotnému zahájení aktivit, získání motivační sady do konce téhož roku, zahájení distribuce sad a navazování kontaktů s rodiči dětí od počátku kalendářního roku, resp. od první slavnosti Vítání občánků v obci v běžném roce.

Cílová skupina

Akce je určena pro rodiče/rodiny s dětmi od narození do šesti let.

Počet zapojených knihoven

V roce 2023 se do projektu zapojilo přes 330 knihoven; jejich počet průběžně roste.

Jak se připojit

Přihlásit se v předepsaném termínu prostřednictvím elektronického formuláře, který je pravidelně zveřejňován na adrese http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/. Termíny jsou vyhlašovány na webu projektu a také v elektronické konferenci Andersen. Po závazném objednání požadovaného počtu kusů (objednávka se zaokrouhluje na desítky ks nahoru) a odeslání objednávky bude knihovně/zřizovateli zaslána zálohová faktura s 30denní splatnosti. Touto objednávkou se knihovna/zřizovatel zapojuje do projektu a souhlasí s jeho podmínkami. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR a splnit všechny podmínky pro účast v projektu (viz blíže web projektu). Pro projekt je povinná účast v elektronické konferenci Andersen.