Kde končí svět

Typ projektu

dlouhodobá celostátní aktivita

Cíl projektu

  • Podpořit a rozvíjet dětské čtenářství.
  • Propagovat čtenářství na veřejnosti.
  • Propagovat činnost knihoven pro děti.
  • Zastřešit a inovovat aktivity oddělení pro děti veřejných knihoven.

Organizátor

Klub dětských knihoven

Stručná historie

Koncem roku 1999 se vedení Klubu dětských knihoven SKIP rozhodlo, že se pokusí dát společný ráz a tím zastřešení četným a rozmanitým aktivitám knihoven pro děti, prezentovat je jako celek a zdůraznit tak význam, který v práci se čtenářem mají; to vše v projektu, jenž poskytne sjednocující tematický rámec a bude završen slavnostním oceněním všech/nejlepších realizovaných aktivit. První etapa projektu proběhla v letech 2000–2001. Slavnostně ji zakončilo přijetí delegace dětí a knihovnic z celé republiky paní Dagmar Havlovou, tehdejší první dámou, na Pražském hradě dne 7. června 2001. Deset dětí a tři dospělí zde byli pasováni na rytíře Řádu krásného slova. Pod záštitou D. Havlové, ale již bez její přítomnosti, proběhla akce ještě v následujícím roce. Paní Livia Klausová sice akci nezaštítila, ale přijala na Hradě osm vybraných rytířů společně s dalšími dětmi v rámci širšího setkání (2003–2004). Poté se akce pořádala ve dvouletých cyklech už bez oficiální záštity. Až v letech 2015–2016 poskytla záštitu paní Ivana Zemanová. Zatím poslední ročník proběhl v roce 2018.

Projekt probíhal vždy s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Popis projektu

Akce tematicky sjednocuje a slavnostně završuje aktivity jednotlivých knihoven pro děti, které se k ní přihlásí a jsou ochotny respektovat společné téma. Podporuje vzájemnou prezentaci aktivit, výměnu zkušeností z nich a průběžnou inovaci aktivit k rozvoji a podpoře dětského čtenářství v odděleních pro děti veřejných knihoven v ČR. Zároveň oceňuje nejlepší aktivity knihoven, resp. jejich dětské účastníky na slavnostním ceremoniálu.

Uplatněny mohou být různé formy (čtení, soutěže, besedy, workshopy aj.). Ty jsou formálně rozděleny do čtyř kategorií, v nichž se mohou jednotlivé knihovny účastnit:

  1. dětské čtenářství (aktivity podporující dětské čtenářství);
  2. literární soutěže a tvůrčí psaní;
  3. výtvarné soutěže;
  4. literárně-dramatické aktivity (činnost klubů a kroužků, dramatizace, výroba loutek atd.).

Knihovny, které se do projektu přihlásí, realizují v průběhu školního roku ke společnému tématu, jež je jakýmsi svorníkem projektu, aktivity podle svého výběru. Ty pak prezentují na regionální přehlídce (organizuje regionální klubko Klubu dětských knihoven SKIP). To nejlepší, co v projektu vzniklo, je pak prezentováno v obcích a regionech např. na výstavách či při dalších příležitostech. Vybrané děti jsou oceněny na společném slavnostním ceremoniálu (pasování rytířů Řádu krásného slova) obvykle společně s jedním autorem (spisovatel nebo ilustrátor) literatury pro děti, jedním interpretem literárních textů pro děti a knihovnicí/knihovníkem, který se dlouhodobě angažuje v práci s dětmi a mládeží úspěšnými aktivitami přesahujícími lokální úroveň. Z pasovaných rytířů z řad dětí i dospělých vzniká jakési společenství, „rada“, jejíž dětští členové pomáhají v následujících etapách vybrat dospělé kandidáty na titul Rytíře.

Ústředním motivem celého projektu je „kraťásek“ Kde končí svět z knihy Kolotoč s labutěmi Zbyňka Malinského:

„Pane, kde je konec světa?
 Jak pro koho.
Jak to? Jak pro koho?
 Třeba pro kapra je jinde než pro mšici.
Kde je pro kapra?
 Pro kapra je konec světa břeh rybníka, protože kapr z rybníka nemůže, Rybník je jeho celý svět.
A pro mšici?
 Na lístku růže. Mšice neví, že svět je větší než lístek růže, když nikde jinde nebyla.
Já jsem taky jinde nebyla než v naší vesnici, a vím, že svět je velký.
 V tom to právě vězí, že kapr ani mšice nevědí. Ale ty víš. A čím víc budeš vědět, tím větší bude tvůj svět.“

Termín

Celý projekt probíhá jako bienále, tedy ve dvouletých intervalech. Akce na lokální úrovni probíhají od ledna do dubna běžného roku; v květnu probíhají regionální kola (přehlídky). Kolem 1. června (Mezinárodního dne dětí) probíhá celostátní slavnostní ceremoniál.

Cílová skupina

Uživatelé oddělení pro děti veřejných knihoven, případně další děti, pokud se je podaří pro spolupráci s knihovnou získat.

Počet zapojených knihoven

Každoročně se účastní kolem 60 knihoven z celé ČR.

Jak se připojit

Na základě avíza dalšího ročníku v elektronické konferenci Andersen a podle tam uvedených pokynů (obvykle v podzimních měsících předcházejícího roku) zasláním přihlášky předsedkyni příslušného regionálního klubka Klubu dětských knihoven SKIP. Přihláška musí obsahovat následující údaje: 1. kategorie projektu; 2. název akce; 3. stručná charakteristika vlastní akce; 4. jméno knihovnice vč. adresy knihovny, PSČ, telefon, e-mail, region. Knihovna musí být institucionálním členem SKIP.