Organizace a řízení

SKIP je samostatnou právnickou osobou a působí na území České republiky.

Řídí se ve veškeré činnosti přijatými stanovami, programem a jednacím řádem, v jejich rámci vytváří svým členům podmínky pro nejširší demokratickou výměnu názorů, poznatků a zkušeností.

Individuálním členem SKIP se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích, jestliže souhlasí se Stanovami SKIP. Členem SKIP se může stát i občan jiného státu, členství je podmíněno souhlasem předsednictva VV SKIP.

Institucionálním členem SKIP se může stát každá knihovna nebo informační středisko (popř. instituce, v jejímž rámci knihovna či informační středisko působí) a také pracoviště sloužící knihovnické a informační profesi.

Orgány SKIP

Valná hromada SKIP

Valná hromada je nejvyšším orgánem SKIP. Skládá se ze všech na ní přítomných členů SKIP.

Výkonný výbor SKIP

Výkonný výbor SKIP řídí a organizuje činnost v období mezi valnými hromadami.

Předsednictvo VV SKIP

Předsednictvo má deset členů. VV si volí ze svého středu devět členů předsednictva a předsedu.

Dozorčí komise SKIP

Sleduje dodržování Stanov SKIP, kontroluje plnění usnesení valné hromady a dodržování platných norem v činnosti SKIP

Regionální orgány SKIP

Členové SKIP podle místa svého pracoviště nebo bydliště vytvářejí regionální organizace SKIP.

Odborné orgány SKIP

Členové SKIP se mohou podle své specializace a zájmů seskupovat v sekcích, v odborných komisích, v klubech a v pracovních skupinách jak na regionální, tak i celostátní úrovni.

Orgány SKIP se usnášejí prostou většinou přítomných, pokud není Stanovami SKIP a Jednacím řádem SKIP stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Ekonomické aspekty činnosti SKIP upravuje Finanční řád SKIP, popř. další pravidla.