8. ročník (2020/2021)

Výsledky

Vítěznými knihovnami se staly Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm.

Ceny byly slavnostně uděleny 14. října 2021 v Zrcadlové kapli Klementina (viz záznam na Facebooku).

Pravidla soutěže

Kdo se může soutěže účastnit

Soutěže se může zúčastnit oddělení pro děti obecní nebo městské knihovny (z každé instituce pouze 1 subjekt); v krajských městech kromě ústředního oddělení také oddělení pro děti obvodních knihoven, maximálně však 3 subjekty z jedné instituce. Lze přihlásit také všechna oddělení pro děti z instituce jako 1 celek; pak budou sledovány parametry všech těchto oddělení jako celku.

Za oddělení pro děti je považováno pracoviště, kde je prostorově vyčleněn fond pro dětské čtenáře a prováděna individuální a kolektivní práce s dětmi.

Hlavní soutěžní kritéria

 1. Spokojenost dětí s knihovnou (uživatelů i ostatních). Hodnotí se dle vysvědčení (množství vysvědčení, udělené známky, další sdělení dětí.)
 2. Týdenní provozní doba oddělení pro děti (= počet hodin týdně, kdy mají děti do oddělení oficiálně přístup)
 3. Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci (= obsluhované dětské populace) v r. 2020. V krajských městech, bude-li soutěžit obvodní knihovna, pak v příslušném obvodu
 4. Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele (= celkový počet výpůjček realizovaný dětmi/počet registrovaných čtenářů do 15 let – údaje za rok 2020)
 5. Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut (kulturní, vzdělávací akce) za rok 2020
 6. Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2020 (=počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2020)
 7. Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK)
 8. Kvalita webových stránek knihovny pro děti

Za dítě je považována osoba ve věku do 15 let.

Doplňková soutěžní kritéria

Týkají se pouze nejlepších knihoven; budou posuzována "na místě" v navštívených knihovnách.

 1. Počet spolupracujících institucionálních partnerů oddělení s kontaktem alespoň 1x za rok 2020 (s výjimkou zřizovatele)
 2. Rozsah a úroveň elektronických služeb dětem v r. 2020
 3. Prostředí knihovny
 4. Rodinné aktivity (počet, typy a úroveň aktivit knihovny společných pro celou rodinu nebo pro více generací v r. 2020)
 5. Celkový dojem komise z knihovny/oddělení pro děti a jeho činnosti

Hodnocení soutěže

Za každé kritérium je možné získat body takto:

 • Kritérium 1. Spokojenost dětí s knihovnou (zjišťována formou "vysvědčení" – viz výše) – maximálně 10 bodů
 • Kritérium 2. Týdenní provozní doba oddělení pro děti: hodnocení bude vycházet ze standardu VKIS pro jednotlivé kategorie knihoven. Provozní doba pro děti bude vzhledem ke standardu posuzována v rozsahu o 1/3 nižším – maximálně 5 bodů. Provozní doba bude ověřována
 • Kritérium 3. Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci (= obsluhované dětské populace): počet dětí v obci je sledován městskými úřady. Statisticky je vykazována populace do 14 let. Procento nebude tedy zcela přesné (počet registrovaných uživatelů do 15 let z počtu dětí do 14 let). Tato odchylka bude platná pro všechny knihovny, nebude proto mít negativní vliv na hodnocení. Údaj musí každá knihovna na úřadu zjistit – maximálně 7 bodů. Údaje budou ověřovány
 • Kritérium 4. Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele – maximálně 5 bodů
 • Kritérium 5. Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut – maximálně 5 bodů
 • Kritérium 6. Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2020 – maximálně 5 bodů
 • Kritérium 7. Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK): respektováno bude členství institucionální i individuální. Body "navíc" je možné získat za autorství aktivit, které mají celostátní, případně celoregionální význam a rozsah, event. byly přejaty větším počtem knihoven v celostátním nebo regionálním měřítku – maximálně 3 body
 • Kritérium 9. Kvalita webových stránek knihovny pro děti – maximálně 5 bodů

S dotazy k jednotlivým kritériím se obracejte na garantku soutěže Zlatu Houškovou.

Soutěžní komise

 • Předseda KDK SKIP
 • Zástupce NK ČR
 • Zástupce SKIP
 • Zástupce partnerů
 • Zástupce vítězné knihovny z předchozího kola