9. ročník (2023/2024)

Klub dětských knihoven SKIP a SKIP jako celek vyhlašují 9. ročník soutěže Kamarádka knihovna. Tato soutěž o nejlepší dětskou knihovnu (oddělení pro děti ve veřejné knihovně) probíhá již od roku 2007.

Průběh a pravidla soutěže

Průběh soutěže

1. Přihlášení do soutěže

 • Knihovna se do soutěže přihlásí prostřednictvím online formuláře nejpozději do 15. 6. 2023. Knihovna zároveň musí zaslat stručnou informaci o přihlášce e-mailem na adresu zlata.houskova@gmail.com. Podoba této informace je uvedena ve webovém formuláři.

2. Shromáždění vysvědčení od dětí

 • Knihovna sdělí informaci o svém přihlášení dětským uživatelům i dalším dětem v obci (prostřednictvím škol, ale i dalšími cestami), aby získala co největší množství zpětných dětských reakcí, tedy vyplněných vysvědčení. Vysvědčení obdrží přihlášené knihovny v průběhu července–září 2023.
 • Děti mohou vysvědčení vyplnit, ať jsou uživateli knihovny, nebo ne; musí však knihovnu navštívit. Každé dítě může poskytnout pouze 1 vysvědčení (nejsou anonymní).
 • Počet a kvalita vysvědčení jsou základem hodnocení jednoho ze soutěžních kritérií (1.)!
 • Shromážděná vysvědčení od dětí knihovna poté hromadně odešle na adresu: SKIP, k rukám Bedřišky Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1. Razítko data odeslání na obálce musí být do 15. 12. 2023 včetně.

3. Online dotazník

 • Online dotazník pro soutěžící knihovny knihovna vyplní a odešle do 31. 1. 2024 (uvádějí se údaje za rok 2023, dotazník je tedy možné vyplnit až v lednu 2024!). Knihovna zároveň musí zaslat stručnou informaci o vyplnění dotazníku e-mailem na adresu zlata.houskova@gmail.com. Podoba této informace je uvedena ve webovém formuláři.

4. Harmonogram hodnocení

 • V průběhu ledna–dubna 2024 soutěžní komise zhodnotí „vysvědčení” a udělí body za kritérium 1., zhodnotí dotazníky, webové stránky knihoven a přidělí body za ostatní kritéria a poté budou oznámeni finalisté soutěže.
 • Knihovny se budou hodnotit v rámci několika velikostních kategorií (podle počtu obyvatel obce). Počet kategorií bude stanoven podle počtu přihlášených knihoven.

5. Posouzení finalistů

 • Soutěžní komise navštíví nejlepší knihovny v jednotlivých velikostních kategoriích, zhodnotí doplňková kritéria a vybere vítěze kategorií a vítěze absolutního (květen 2024). Vítězové jsou vybráni na základě konsensu soutěžní komise.

6. Vyhlášení vítězů

 • Počátkem června 2024 budou vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých velikostních kategorií knihoven (oddělení) pro děti a předány ceny. Zároveň bude vyhlášena vítězná knihovna, nositelka titulu Kamarádka knihovna za rok 2024.
 • Vítězná knihovna se nemůže po dobu tří soutěžních období účastnit znovu soutěže.

Pravidla soutěže

Kdo se může soutěže účastnit

Soutěže se může zúčastnit oddělení pro děti obecní nebo městské knihovny (z každé instituce pouze 1 subjekt); v krajských městech kromě ústředního oddělení také oddělení pro děti obvodních knihoven, maximálně však 3 subjekty z jedné instituce. Lze přihlásit také všechna oddělení pro děti z instituce jako 1 celek; pak budou sledovány parametry všech těchto oddělení jako celku.

Za oddělení pro děti je považováno pracoviště, kde je prostorově vyčleněn fond pro dětské čtenáře a prováděna individuální a kolektivní práce s dětmi.

Hlavní soutěžní kritéria

 1. Spokojenost dětí s knihovnou (uživatelů i ostatních). Hodnotí se dle vysvědčení (množství vysvědčení, udělené známky, další sdělení dětí.)
 2. Týdenní provozní doba oddělení pro děti (= počet hodin týdně, kdy mají děti do oddělení oficiálně přístup) v roce 2023
 3. Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci (= obsluhované dětské populace) v roce 2023. V krajských městech, bude-li soutěžit obvodní knihovna, pak v příslušném obvodu
 4. Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele (= celkový počet výpůjček realizovaný dětmi/počet registrovaných čtenářů do 15 let – údaje za rok 2023)
 5. Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut (kulturní, vzdělávací akce) za rok 2023
 6. Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2023 (= počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2023)
 7. Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK)
 8. Kvalita webových stránek knihovny pro děti

Za dítě je považována osoba ve věku do 15 let.

Doplňková soutěžní kritéria

Týkají se pouze nejlepších knihoven; budou posuzována „na místě” v navštívených knihovnách.

 1. Počet spolupracujících institucionálních partnerů oddělení s kontaktem alespoň 1× za rok 2023 (s výjimkou zřizovatele)
 2. Rozsah a úroveň elektronických služeb dětem v roce 2023
 3. Prostředí knihovny
 4. Rodinné aktivity (počet, typy a úroveň aktivit knihovny společných pro celou rodinu nebo pro více generací v roce 2023)
 5. Celkový dojem komise z knihovny/oddělení pro děti a jeho činnosti

Hodnocení soutěže

Za každé kritérium je možné získat body takto:

 • Kritérium 1. Spokojenost dětí s knihovnou (zjišťována formou „vysvědčení” – viz výše) – maximálně 10 bodů
 • Kritérium 2. Týdenní provozní doba oddělení pro děti v roce 2023: hodnocení bude vycházet ze standardu VKIS pro jednotlivé kategorie knihoven. Provozní doba pro děti bude vzhledem ke standardu posuzována v rozsahu o 1/3 nižším – maximálně 5 bodů. Provozní doba bude ověřována
 • Kritérium 3. Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci (= obsluhované dětské populace) v roce 2023: počet dětí v obci je sledován městskými úřady. Statisticky je vykazována populace do 14 let. Procento nebude tedy zcela přesné (počet registrovaných uživatelů do 15 let z počtu dětí do 14 let). Tato odchylka bude platná pro všechny knihovny, nebude proto mít negativní vliv na hodnocení. Údaj musí každá knihovna na úřadu zjistit – maximálně 7 bodů. Údaje budou ověřovány
 • Kritérium 4. Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele v roce 2023 – maximálně 5 bodů
 • Kritérium 5. Počet kolektivních akcí pro děti delších než 30 minut v roce 2023 – maximálně 5 bodů
 • Kritérium 6. Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2023 – maximálně 5 bodů
 • Kritérium 7. Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK): respektováno bude členství institucionální i individuální. Body „navíc” je možné získat za autorství aktivit, které mají celostátní, případně celoregionální význam a rozsah, event. byly přejaty větším počtem knihoven v celostátním nebo regionálním měřítku – maximálně 3 body
 • Kritérium 9. Kvalita webových stránek knihovny pro děti – maximálně 5 bodů

S dotazy k jednotlivým kritériím se obracejte na garantku soutěže Zlatu Houškovou.

Soutěžní komise

 • Předseda KDK SKIP
 • Zástupce NK ČR
 • Zástupce SKIP
 • Zástupce partnerů
 • Zástupce vítězné knihovny z předchozího kola