Jednací řád SKIP

Jednací řád SKIP (2022) (pdf, 42.66 KB)

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád SKIP navazuje na Stanovy SKIP a zpřesňuje pravidla činnosti a hospodaření SKIP.

 2. Ustanovení Jednacího řádu SKIP jsou chápána jako závazná ustanovení SKIP, resp. platné normy v činnosti SKIP pro všechny orgány a členy SKIP ve smyslu čl. 4, odst. 7, čl. 5, odst. 10, a čl. 20, odst. 5 Stanov SKIP.

 3. Jednací řád SKIP je schvalován, doplňován a rušen v souladu s čl. 15 odst. 5 a) Stanov SKIP společným hlasováním Výkonného výboru SKIP (dále VV SKIP) a dozorčí komise SKIP. K tomu je třeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných.

 4. Jednotlivé orgány SKIP mohou pro své potřeby zpracovat vlastní pravidla činnosti, která nesmějí být v rozporu se Stanovami SKIP a Jednacím řádem SKIP.

Článek II.
Členské otázky

 1. Přihlášky za člena SKIP se podávají prostřednictvím jednotného formuláře příslušnému regionálnímu výboru SKIP. Regionální výbor rozhodne o přijetí člena nejdéle do tří měsíců od podání přihlášky. O přijetí za člena SKIP se rozhoduje hlasováním, které může proběhnout na zasedání výboru nebo prostřednictvím elektronické komunikace členů výboru. V případě zasedání výboru hlasování probíhá podle ustanovení čl. 23, odst. 7 až 9 Stanov SKIP; v případě hlasování prostřednictvím elektronické komunikace předseda nebo místopředseda výboru předem stanoví formu hlasování a termín, do kdy bude hlasování probíhat. Nový člen je v případě hlasování prostřednictvím elektronické komunikace přijat, hlasuje-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina členů výboru.

 2. O přijetí za člena SKIP se rozhoduje hlasováním v souladu s čl. 23, odst. 7 až 9 Stanov SKIP.

 3. Zamítnutou přihlášku musí regionální výbor SKIP uchazeči písemně zdůvodnit.

 4. Orgány pro písemné odvolání nepřijatého uchazeče jsou postupně VV SKIP a valná hromada SKIP.

 5. Čestné členy jmenuje VV SKIP na základě návrhu orgánu SKIP.

 6. Dílčí evidenci členů SKIP vedou regionální výbory SKIP, které nejméně dvakrát ročně zasílají sekretariátu VV SKIP aktualizaci údajů.

 7. Hlavní seznam členů SKIP vede tajemník SKIP.

 8. Vystoupení ze SKIP se děje zpravidla písemnou formou regionálnímu výboru SKIP.

 9. O vystoupení člena ze SKIP uvědomí regionální výbor SKIP sekretariát VV SKIP, v případě vyloučení členství bez odkladu.

 10. Dotyčný člen SKIP má právo být při rozhodování o vyloučení osobně přítomen a má právo se hájit.

 11. Pro řešení sporů mezi členy SKIP mohou VV SKIP a regionální výbory SKIP zřizovat nejméně tříčlenné smírčí komise.

 12. Přihlášky o členství ve SKIP cizího státního občana a zahraniční instituce zasílá k rozhodnutí předsednictvu SKIP předseda příslušného regionu SKIP. Předsednictvo SKIP rozhodne o členství zahraničního člena nejdéle do tří měsíců od podání přihlášky.

 13. O přijetí nebo o vyloučení zahraničního člena SKIP se rozhoduje hlasováním v souladu s čl. 23, odst. 7 až 9 Stanov SKIP. Rozhodnutí je uvedeno v zápisu z jednání předsednictva. Rozhodnutí je konečné.

Článek III.
Orgány SKIP

a) Obecná ustanovení

 1. V čele každého orgánu SKIP na celostátní, regionální nebo odborné úrovni stojí volený předseda (nebo v jeho zastoupení místopředseda).

 2. Předseda určuje termín, místo a navrhuje program jednání příslušného orgánu. Požádá-li o to třetina členů, schází se příslušný orgán mimořádně, nejpozději do 30 dnů (toto ustanovení se netýká valné hromady SKIP).

 3. Zápisy z jednání orgánů SKIP se pořizují vždy, pokud dojde ke hlasování.

 4. Zápisy z jednání se archivují. Rovněž se archivují: došlá a odeslaná korespondence, písemné doklady o příjmech a výdajích a další písemné materiály dotyčného orgánu. Viz Archivní a skartační řád SKIP ČR.

 5. Každý člen SKIP má právo, aby jeho stanovisko bylo v příslušném orgánu SKIP projednáno a výslovně uvedeno v zápise.

 6. Zápisy pořízené na jednáních SKIP se schvalují na následujícím jednání příslušného orgánu SKIP.

 7. Člen příslušného orgánu SKIP může do 14 dnů po obdržení zápisu písemně předsedovi příslušného orgánu SKIP vyjádřit pochybnosti o správnosti zápisu výsledků hlasování. Příslušný předseda je povinen informovat o této věci dozorčí komisi SKIP, která vydá do 40 dnů k dané věci písemné rozhodnutí.

 8. Předseda podává informace o činnosti příslušnému vyššímu orgánu SKIP.

b) Valná hromada SKIP

 1. Nejvyšším orgánem SKIP je valná hromada SKIP. Její činnost upravují Stanovy SKIP.

c) VV SKIP

 1. Zasedání VV SKIP svolává předseda SKIP podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, a tato jednání řídí.

 2. V případě, že nejméně jedna třetina členů VV SKIP požádá písemně o mimořádné zasedání, svolá je předseda do 14 dnů.

 3. Z každého zasedání VV SKIP je pořízen do 14 dnů zápis. Zápis je podpisem schválen předsedou SKIP.

 4. V úvodu zasedání VV SKIP je provedena kontrola počtu přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

 5. Prvním bodem programu každého zasedání VV SKIP je schválení programu zasedání. Druhým bodem je schválení zápisu minulého zasedání VV SKIP a třetím kontrola úkolů.

 6. VV SKIP se na každém zasedání věnuje informaci o hospodaření SKIP a informaci o činnosti předsednictva VV SKIP.

 7. VV SKIP připravuje stanoviska SKIP a má právo zavazovat předsednictvo VV SKIP k postupu v duchu těchto stanovisek.

 8. Za zemřelého, odstoupivšího nebo ze členství SKIP vyloučeného člena VV SKIP musí VV SKIP kooptovat z řad zvolených náhradníků nového člena VV SKIP podle daného pořadí náhradníků.

d) Předsednictvo VV SKIP

 1.  Zasedání předsednictva VV SKIP (dále předsednictvo) svolává předseda (nebo v jeho zastoupení místopředseda) dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně.

 2. Rozhodnutí předsednictva jsou platná, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a jestliže prostá většina přítomných pro ně hlasuje. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 3. Z jednání předsednictva se pořizuje zápis, který je rozesílán jak členům VV SKIP, tak i členům dozorčí komise SKIP.

 4. V operativních případech může předseda rozhodnout a jednat jménem SKIP (po dohodě s místopředsedou a tajemníkem) a o svém rozhodnutí informovat předsednictvo na jeho nejbližším zasedání.

 5. Při projednávání otázek spadajících do kompetence regionálního výboru SKIP má právo být přítomen pověřený zástupce tohoto výboru.

 6. Předseda dozorčí komise SKIP má právo zúčastnit se všech zasedání předsednictva s hlasem poradním.

e) Sekretariát VV SKIP

 1. Vydává pro potřeby SKIP jednotné formuláře.

 2.  Vede centrální evidenci členů SKIP.

 3.  Zajišťuje vedení účetnictví SKIP.

 4.  Zjišťuje administrativu VV SKIP.

 5.  Provozuje webové stránky SKIP.

f) Dozorčí komise SKIP

 1. Dozorčí komise SKIP kontroluje nejméně jedenkrát ročně hospodaření VV SKIP a o této kontrole písemně informuje VV SKIP. Kontrolu provádí v souvislosti s roční uzávěrkou.

 2. Dozorčí komise SKIP poskytuje metodickou pomoc regionálním výborům SKIP a jejich dozorčím komisím, případně může na vyžádání provést kontrolu hospodaření regionálního výboru SKIP a o jejím výsledku informovat Výkonný výbor SKIP.

 3. Dozorčí komise SKIP průběžně kontroluje dodržování Stanov SKIP a Jednacího řádu SKIP.

g) Regionální orgány SKIP

 1. Změna počtu nebo velikosti jednotlivých regionů SKIP v rámci České republiky vychází ze zásady věcné užitečnosti. Návrh ustavení nového územního celku musí být schválen většinou členů SKIP v nově vzniklém regionu a VV SKIP.

 2. Regionální výbory SKIP si mohou pro své působení zřídit sekretariát.

 3. Zápisy z jednání regionálních konferencí a výborů SKIP se zasílají v jednom exempláři do sekretariátu VV SKIP.

 4. Regionální dozorčí komise provádějí nejméně jednou ročně kontrolu hospodaření regionálního výboru SKIP a průběžně kontrolují dodržování Stanov SKIP a Jednacího řádu SKIP v regionu.

Článek IV.
Hospodaření SKIP

 1. Rozpočet SKIP se dělí na rozpočet VV SKIP a na jednotlivé regionální rozpočty SKIP. Je veden v souladu s obecně platnými právními předpisy.

 2. Rozpočet VV SKIP spravuje sekretariát SKIP a rozhoduje o něm VV SKIP. Regionální rozpočty SKIP spravují a rozhodují o nich regionální výbory SKIP.

 3. Regionálnímu výboru SKIP zůstává z vybraných členských příspěvků SKIP v příslušném regionu k vlastnímu hospodaření podíl, který je stanoven valnou hromadou SKIP.

 4.  Zbývající část z vybraných členských příspěvků SKIP je zasílána dvakrát ročně (do 31. 7. a 30. 11. každého kalendářního roku) na účet VV SKIP.

 5. Regionální výbory SKIP a VV SKIP zpracovávají nejméně jednou ročně (nejpozději do 31. 1. každého kalendářního roku) zprávu o svém hospodaření.

 6. Zprávy o hospodaření SKIP a zprávy dozorčí komise SKIP se zveřejňují nejméně jednou ročně na webových stránkách SKIP.

 7. O způsobech hrazení cestovních náhrad členů SKIP, pokud cesta byla realizována při plnění jejich členských povinností ve SKIP, rozhoduje VV SKIP nejméně jedenkrát ročně.

 8. O udělování jednorázových odměn členům SKIP za plnění zvláště časově či jinak náročných úkolů a povinností má právo rozhodovat VV SKIP. Obdobnou pravomoc má regionální výbor v příslušném regionu. Ve výjimečných případech lze tyto odměny poskytnout i nečlenům SKIP.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

 1. Jednací řád SKIP byl schválen na společném zasedání VV SKIP a dozorčí komise SKIP dne 10. 2. 2022 a nabývá účinnosti dne 16. 2 2022.

V Praze dne 10. 2. 2022


předseda SKIP