Programové prohlášení 2022–2024

Východiska

Knihovny jsou klíčovými místy pro vzdělání a občanskou angažovanost, jsou branou ke kultuře a kulturnímu dědictví pro všechny, podporují výzkum a inovace.

Digitální technologie a tlak na udržitelnost představují pro knihovny nové výzvy v oblasti přístupu k informacím, autorských práv i dostupnosti informačních zdrojů pro vzdělávání, výzkum i volný čas.

Pomalý návrat čtenářů a návštěvníků do knihoven po pandemii a omezení veřejných výdajů v souvislosti s ekonomickou krizí a dopadem válečného konfliktu vyžaduje, aby knihovny zvýšily svou efektivnost a zintenzivnily úsilí při vysvětlování úlohy knihoven ve vztahu ke svým provozovatelům. 

Usilujeme o to, aby knihovny byly volně dostupným, důvěryhodným informačním zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace, pro život komunity. 

Utváříme knihovny tak, aby byly vyhledávaným, bezpečným a atraktivním místem, staly se samozřejmou součástí života lidí, a byly pro ně zajímavé a potřebné v každé životní etapě. 

Pomáháme knihovnám uplatňovat pokrokové přístupy, nové technologie, sdílet dobrou praxi při koncipování kvalitních a pohotových služeb, reagovat na klimatickou změnu a na měnící se potřeby společnosti. 

Propojujeme knihovny a jejich zřizovatele, podporujeme činnost knihoven v obcích i městech České republiky, usilujeme o jejich těsnější spolupráci.

Odstraňujeme bariéry v přístupnosti knihoven a dostupnosti služeb. 

Hájíme zájmy svých členů, podporujeme odborný růst a profesionalizaci knihovníků a informačních pracovníků. 

Usilujeme o větší uznání práce knihovníků a zajištění odpovídajících platů.

Benefity – partneři
Ceny – soutěže
Lobbying – spolupráce
Marketing – média
Projekty – vzdělávání

Benefity – partneři

 • Zhodnotit současný systému benefitů a vytvořit nový atraktivní systém benefitů pro individuální a institucionální členy SKIP a trvale se snažit o rozšiřování členské základny.
 • Podporovat členy SKIP k aktivnímu zapojení do spolkových aktivit – zaměřit se na regiony a odborné orgány s malým počtem členů.
 • Usilovat o vysokou společenskou prestiž profese, zvyšovat povědomí pracovníků knihoven o Kodexu etiky českých knihovníků a podporovat jeho uplatňování v knihovnické praxi.
 • Podporovat vzájemnou spolupráci knihovníků a knihoven, rozvíjet partnerství a sdílet výsledky dobré praxe, trvale usilovat o společný postup a kooperaci s knihovnami i všemi jejich sdruženími.
 • Spolupracovat se všemi orgány státní správy a samosprávy a dalšími partnery v Česku i na mezinárodní úrovni, kteří se mohou podílet na rozvoji knihoven.

Ceny – soutěže

 • Motivovat knihovny a jejich provozovatele ke zlepšení prostředí pro uživatele, využít k tomu ocenění Knihovna roku, Městská knihovna roku, Kamarádka knihovna a další nové aktivity.
 • Usilovat o zvýšení prestiže Ceny českých knihovníků a motivovat všechny regiony k udělování regionálních ocenění SKIP ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy a dalšími partnery.
 • Ke zvýšení atraktivity cen a soutěží SKIP získat zajímavé partnery z neziskové i komerční sféry a usilovat o větší zapojení členských organizací do akcí na celostátní i regionální úrovni.
 • Využít motivačně ocenění MARK určenou mladým knihovníkům do 35 let, kteří splňují tuto podmínku a zároveň jsou autory přínosného projektu, trendu, produktu, služby v knihovně či pro knihovnictví.
 • Motivovat členské knihovny k účasti v mezinárodních oborových soutěžích a navrhovat je na mezinárodní ocenění.

Lobbying – spolupráce

 • Prosazovat zájmy knihoven, jejich zaměstnanců a uživatelů na všech úrovních. Trvale prosazovat princip rovného a svobodného přístupu a bezplatnosti veřejných knihovnických a informačních služeb. Zlepšovat přístup ke světovému dokumentovému dědictví.
 • Podílet se na novelizaci legislativy povinného výtisku v souvislosti s řešením problematiky trvalého uchování digitálních dokumentů; novelizaci knihovního zákona č. 257/2001 Sb.; novelizaci autorského zákona č. 121/2000 Sb. v souvislosti s implementací směrnice EU 2019/760 o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
 • Podílet se na přípravě standardů pro činnost knihoven včetně metodik pro práci se specifickými cílovými skupinami
 • Podpořit spolupráci s paměťovými institucemi (muzei, galeriemi, archivy), nakladateli, vydavateli, knihkupci, distributory, autory a kolektivními správci autorských práv. 
 • Podporovat mezinárodní spolupráci knihoven, aktivně působit v mezinárodních profesních organizacích (zejména IFLA a EBLIDA), zapojovat se do evropských projektů, zprostředkovávat a využívat zkušenosti knihoven členských zemí Evropské unie, rozšiřovat spolupráci s profesními spolky a organizacemi v zahraničí. Mezinárodní federace knihovnických organizací a institucí – IFLA a Evropské kanceláře knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení – EBLIDA. Spolupracovat na projektu s německými knihovnami a sdruženími.

Marketing – média

 • Cílevědomě propagovat problematiku knihoven, zejména její kulturní, vzdělávací a komunitní role v hromadných sdělovacích prostředcích.
 • Marketingovými nástroji prosazovat problematiku čtenářství jako základního nástroje lidského poznání, vzdělanosti a osobnostního rozvoje. Účinně zvýrazňovat nezastupitelnou roli knihoven v této oblasti.
 • Iniciovat a motivovat knihovny k aktivní práci s veřejností a sdělovacími prostředky na celostátní, regionální úrovni a lokální.
 • Průběžně vyhodnocovat efektivnost stávajících celostátních akcí k propagaci četby a knihoven, hledat nové formy práce i partnery k propagaci činnosti a služeb knihoven.
 • Budovat jasnější image a integrovanou marketingovou komunikaci spolku s veřejností a médii.

Projekty – vzdělávání

 • Soustředit se na projekty rozvoje knihoven jako komunitních, kulturních, vzdělávacích a kreativních center. Přizpůsobovat tradiční role knihoven digitální době,  podporovat inovace a rozvíjet knihovny jako bezbariérové instituce ve smyslu technickém i mentálním.
 • Podporovat aktivity rozvíjející čtenářskou, informační a mediální gramotnost obyvatel všech věkových i sociálních skupin, rozvíjet různé formy občanského vzdělávání.
 • Prosazovat myšlenku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven a informačních institucí, usilovat o provázání tohoto vzdělávání s principy odměňování, podílet se na naplňování Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven..
 • Usilovat o získávání podpory pro vzdělávací aktivity knihoven formou grantů a sponzorství včetně využití strukturálních fondů Evropské unie.
 • Spolupracovat s odbornými knihovnickými školami a knihovnickými institucemi a organizacemi i dalšími partnery zejména při rozvoji on-line a distančního vzdělávání v oboru.

K dispozici je také Programové prohlášení na období 2019–2022.