Ocenění

Region 01 Praha od roku 2023 uděluje krajské ocenění MARK (viz Krajský MARK).

Dále každoročně uděluje ocenění Pražská knihovnice / Pražský knihovník. Přehled nositelů ceny najdete v sekci Ocenění (viz Pražský knihovník).

Pravidla pro udělení ceny Pražská knihovnice / Pražský knihovník

Cenu uděluje SKIP Praha jedenkrát ročně na návrh členky/člena pražské organizace SKIP za významný knihovnický počin nebo soustavnou činnost v oboru, která je přínosem pro region Praha nebo celý obor.

Návrh předkládá členka/člen pražské organizace SKIP prostřednictvím webového formuláře.

Navržen může být kdokoliv působící v oboru v pražském regionu, a to z knihoven všech typů nebo pracovišť vzdělávajících knihovníky a informační pracovníky (ÚISK FF UK, VOŠIS), bez ohledu na věk (včetně studentek/studentů). Knihovnické vzdělání navrhovaných ani členství ve SKIP není podmínkou.

Návrh schválí a o ceně rozhodne výbor pražské organizace SKIP na svém jednání v nejbližším termínu následujícím po datu předložení. O návrhu rozhodnou členové výboru hlasováním, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně/předsedy. Cena bude udělována jedenkrát ročně jako zpravidla jedna cena s tím, že výbor má právo rozhodnout o výjimečném udělení více než jedné ceny. Cena bude vyhlášena ´ při příležitosti zasedání výroční konference pražské organizace SKIP nebo na vánočním večírku SKIP.