Podpora odborného růstu

Regionální organizaci SKIP Praha nabízí svým individuálním členům možnost získat příspěvek na účast na odborné akci/ akcích v maximální výši  příspěvku  5000 Kč na osobu v jednom kalendářním roce.

Kdo může získat příspěvek na odbornou akci

 • Příspěvek může získat individuální člen SKIP, který je  v regionu Praha členem SKIP minimálně jeden rok. 
 • Žádající musí mít zaplaceny členské příspěvky v řádném termínu a zároveň musí mít  v době podání žádost již zaplacený členský příspěvek na právě probíhající kalendářní rok. 
 • Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na odbornou akci se bere v úvahu:
  • motivace žadatele;
  • potenciální přínos účasti na akci pro SKIP a knihovnickou komunitu, knihovnu, kde žádající působí nebo pro odbornou činnost žadatele;
  • zda jde o aktivní účast na akci (přednášku, poster nebo jinou formu prezentace);
  • čerpání příspěvku v předchozích letech.

Na jaké akce lze příspěvek získat

Příspěvek je možné získat na domácí nebo zahraniční konference, kongresy, semináře, workshopy, veletrhy související s oborem knihovnictví, celostátní valné hromady SKIP apod. 

Žádat lze o příspěvek na jednu akci nebo na více jednotlivých akcí (a to i postupně v průběhu roku). 


Co lze z příspěvku hradit: 

Z příspěvku je možné uhradit registrační poplatek (vložné) na prezenční i online akce, dopravu nebo ubytování.

U veletrhů lze žádat pouze o příspěvek na vložné

V některých případech, kdy chce výbor SKIP Praha podpořit účast na určité akci, může být předem stanoven konkrétní účel využití příspěvku (např. na pouze konferenční poplatek).

Jak o příspěvek požádat

O příspěvek prosím vždy žádejte pomocí formuláře (můžete využít  červené tlačítko "Žádost o příspěvek na odbornou akci" na webu regionu SKIP Praha).

Do formuláře uvedete informace o akci, požadovanou výši příspěvku a Vaši motivaci (proč máte o příspěvek zájem). Pokud byl poplatek, na který žádáte příspěvek, již zaplacen, uveďte to do poznámky a po vyplnění formuláře ihned zašlete doklady na níže uvedenou kontaktní adresu.

Další informace

O tom, zda bylo žádosti o příspěvek vyhověno, vyrozumí žadatele výbor regionální organizace SKIP Praha nejpozději do měsíce od podání žádosti. 

Příspěvek není nárokový a může být neudělen nebo může být poskytnutá částka snížena oproti požadované částce bez udání důvodu.

Není-li předem dohodnuto jinak, může být příspěvek vyplacen pouze na základě platebního dokladu, jízdenky, faktury apod. Doklady zašlete (buď v původní elektronické podobě nebo naskenované) na níže uvedenou kontaktní e-mailovou adresu. Pokud bude potřeba předložit i papírové doklady, dáme vám vědět. 

Od členů SKIP, kteří příspěvek obdrželi, je požadováno zaslání vlastní fotografie z akce a vyplnění hodnotícího formuláře. Informace o tom, komu byl poskytnut příspěvek na odborný růst, jsou uvedeny ve výroční zprávě SKIP, kde může být zveřejněna také zaslaná fotografie z akce a/nebo anonymizované hodnocení akce.

Kontaktní osoba

V případě dotazů se prosím obracejte na Evu Cerniňákovou na e-mailové adrese cernin@jabok.cz nebo na telefonním čísle 211 222 409. 

Na  uvedenou e-mailovou adresu zasílejte také doklady o platbách a fotografie z akcí.